Regulamin korzystania z naszego cateringy - Dobry-dzień

§1

Ogólne przepisy

 

Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Adrian Borowy, ul. Matuszewskiego 23B/17 Gdańsk, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5661947147, zwanym dalej "Dobry Dzień".

1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

§2

Terminy

 

1. Usługi-przygotowywanie i dostarczanie przez Dobry Dzień posiłków w zestawach całodziennych w ramach tzw. cateringu dietetycznego.

2. Klient-pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z usług.

 

§3

Zamówienia

 

1. Przedmiotem zamówienia ( "Zamówienie") jest usługa lub usługi w wybranym przez Klienta wariancie, aktualnie dostępne warianty diet widoczne są na stronie www.dobry-dzien.pl.

2. Ceny poszczególnych zestawów obowiązujące w dniu zamówienia określone są w cenniku Dobry Dzień ( "Cennik") znajdującego się na stronie internetowej www.dobry-dzien.pl

 

§4

Składanie zamówień

 

1. Dokonanie zamówienia następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę zamierzającą skorzystać z usług ("Zamawiający") w następującej formie:

 

Poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.dobry-dzien.pl

Poprzez email, wysłanie wiadomości z zamówieniem na adres: dobrydzien.info@gmail.com

Telefonicznie, pod numerem telefonu 515 341 429

2. Zamówienie uważane jest za ważne z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany wariant diety, datę rozpoczęcia dostaw, adres na który zostanie dostarczony zestaw oraz inne uwagi odnośnie zamówienia.

3. Zamówienia złożone oraz potwierdzone w dniu roboczym będą realizowane po 2 dniach roboczych.

4. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest zaksięgowanie płatności za zamówienie na rachunku bankowym Dobry Dzień.

5. Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu dostawy wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu oraz numeru telefonu.

6. Klient ma możliwość wskazania alternatywnego miejsca, w którym kierowca może zostawić zamówienie w przypadku nieobecności Klienta. 

7. Poza informacjami, wymaganymi standardowo Zamawiający zobowiązany jest poinformować Dobry Dzień o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

8. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Dobry dzień za ewentualnie niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy o pozostałych produktach przyjmowanych przez Klienta.

9. Dobry Dzień nie ponosi odpowiedzialności za zamówienie po pozostawieniu we wskazanym przez Klienta miejscu.

10. Zamówienia na zestawy 3 oraz 4 posiłkowe z kodami rabatowymi nie będą realizowane.

§5

Płatności

 

1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie do godziny 15:00 na jeden dzień roboczy przed jego realizacją w jeden z następujących sposobów:

 

Za pośrednictwem systemu płatności online, realizowanych przez przelewy24.pl.

Przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia numer rachunku bankowego

2. Za dzień płatności uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za Zamówienie lub w przypadku płatności za pośrednictwem systemu online, potwierdzenie otrzymane przez Dobry Dzień od operatora systemu.

§6

Dostawa

 

1. Dostawy odbywają się w godzinach wieczorno-nocnych między godziną 22:00 a 07:00, dnia poprzedzającego dzień diety, od poniedziałku do piątku. 

2. W przypadku świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz "długich weekendów" catering dietetyczny Dobry Dzień może planować dostawy w innym systemie niż standardowo, informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.

3. Dostawy nie odbywają się w święta oraz dni wolne od pracy. W przypadku Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz "długich weekendów" catering Dobry Dzień planuje dostawy w innym systemie niż standardowo informując Klienta odpowiednio wcześniej.

4. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością niezgłoszoną do godziny 15:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie dostarczony. Klient nie jest w takim przypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

5. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Dobry Dzień powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji ani odszkodowanie.

 

§7

Reklamacje

 

1. Reklamacja musi zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: dobrydzien.info@gmail.com

2. Reklamacje uważa się za złożoną w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty przesłania Klientowi potwierdzenia otrzymania reklamacji.

4. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposoby jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji ("Reklamacja") w terminie 3 dni roboczych od realizacji zamówienia. Zgłoszona po tym terminie Reklamacja nie będzie rozpatrywana.

5. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Dobry Dzień poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

6. W razie stwierdzenia przez Dobry Dzień niezasadności Reklamacji, Dobry Dzień poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie do 3 dni roboczych przedstawiając uzasadnienie odmowy rozpatrzenia Reklamacji.

 

§8

Odstąpienie od zamówienia/zmiana zamówienia

 

1. Klient jest uprawniony do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw oraz adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Dobry Dzień potwierdzenia w formie elektronicznej wiadomości email.

2. Klient upoważniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godziny 15:00 1 dzień roboczy przed planowaną datą anulowania Zamówienia. O chęci anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Dobry dzień za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: dobrydzien.info@gmail.com

3. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówień złożonych na okres do 7 dni, bez podania przyczyny. W przypadku zamówień na dłuższy okres czasu klient ma prawo do zawieszenia dostaw na czas do 12 miesięcy lub przeniesienia wybranego pakietu na inną, wskazaną przez klienta osobę.

4. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu w przypadku zmiany pakietu na tańszy.

5. Klient ma prawo dokonać zmiany pakietu na droższy, dopłacając różnicę do godziny 15:00 1 dzień roboczy przed planowaną zmianą pakietu.

 

§9

Polityka prywatności

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Adrian Borowy, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Adrian Borowy. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać poprzez kontakt z konsultantem Dobry Dzień. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.